Grundejerforeningen Bakkebølle Strand

Hjemmeside formedlemmerne af grundejerforeningen Bakkebølle Strand

 

Decembernyt er ude - hent det her

 

Seneste nyt

På bestyrelsesmøde lørdag den 5. november 2016 meddelete formanden, John Fogelberg, at han fratrådte med omgående virkning da han fraflytter området.

 

Bestyrelsen har besluttet, at Lene Paludan Hastrup, der som sekretær har arbejdet tæt med formanden, vil repræsentere bestyrelsen udadtil. Kommer bestyrelsen i en situation, hvor der skal stemmes, vil den længst siddende suppleant træde ind i bestyrelsen.

 

Opfølgning på årets generalforsamling.

 

Det af bestyrelsen fremlagte forslag til ændring af vedtægterne blev godkendt på såvel den ordinære som den ekstraordinære generaforsamling. - du kan finde de nye vedtægter her

 

 

I vedtægternes § 8 står der nu:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved brev eller e-mail til hvert enkelt medlem til den af denne sidst opgivne adresse.

 

I vedtægternes § 5 står der bl.a. at ejere er forpligtet til at meddele adresseændring til bestyrelsen i forhold til folkeregisteradresse, telefonnummer og eventuel e-mailadresse

 

Vi skal derfor opfordre foreningens medlemmer at meddele bestyrelsen deres emailadresse, således at vi fremover kan korrespondere ad denne vej.

 

Mail med oplysning om navn, sommeradresse og vinteradresse samt e-mailadresse (og gerne telefon/mobil) mailes til gfbbstrand@gmail.com

 

 

Referat af ordinær generalforsamling - klik her

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling - klik her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundejerforeningens bestyrelse

 

På grundejerforeningens bestyrelsesmøde den 5. november 2016 meddelte formanden, John Fogelberg, at han trådte ud af bestyrelsen. Han har sat sommerhuset til salg, da familien flytter til Frederikssund for at være nærmere børn, børnebørn og oldebarn.

Grundejerforeningens formand vælges på generalforsamlingen, og vi har ikke en forretningsorden, der f.eks. beskriver, hvad vi gør, hvis formanden trækker sig i utide. Bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet frem til ordinær generalforsamling, som er den 10. juni 2017. Vi er opmærksomme på vedtægternes § 13, hvoraf det fremgår, at Grundejerforeningen tegnes af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formanden er den ene. Frem mod generalforsamlingen har vi ikke i bestyrelsen planlagt nogle større arbejder. Disse vil i givet fald skulle undergå tilbudsgivning, der efterfølgende skal godkendes af en samlet bestyrelse, og der vil blive udfærdiget referat af sagsbehandlingen.

Ved samme lejlighed meddelte Henrik Schnohr, Per Sass Jensen og Mariane Rennick at de ikke genopstiller til den kommende generalforsamling og Anette Rhode genopstiller Ikke som suppleant. Lene Paludan Hastrup meddelte, at hun trækker sig på generalforsamlingen, fordi hun ikke længere har den fornødne tid til at deltage i arbejdet udover bestyrelsesmøderne. Kim Lafog fortsætter som suppleant til bestyrelsen.

 

 

 

webmaster: Lene Paldan Hastrup - sidst redigeret 27-12-2016